https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/

Pohleďme viru zpříma do očí II.- G.A.Stankov

27.03.2021

Prvním příspěvkem jsme se pěkně rozehřáli a můžeme se tedy bezpečně i trochu zapotit, přátelé. Georgi Alexandrovič Stankov. Pokud toto jméno neznáte, jste prostě jen další obětí cenzury v rámci světovlády a byznysu. Tak jako v případě novodobého Galilea, doktora Hamera a Germánské Nové medicíny, a jiných...

Georgi Alexandrovič Stankov, je vystudovaný lékař, který strávil desítky let ve farmaceutickém a biologické průmyslu a pojednává o tom, proč viry, tak jak je známe, neexistují. 

Text napsal: G. A. Stankov; překlad: Josef Fleischmen; korektura, výběr a seřazení: Radomír:

Podvodná věda byla na této toxické planetě vždy používaná jako fíkový list k zotročení lidstva a jsem překvapen, jak málo je tento klíčový faktor v lidské historii uznáván všemi mysliteli a vědci napříč historií. Nyní zde máme poprvé globální lockdown lidstva kvůli koronavirové "podvoddemii"a vědci se pomalu začínají probouzet, jen aby zjistili, jak slabá a nedostačující jejich vědecká argumentace je. 

Prosím, uvědomte si, že veškeré ideologie a sociální doktríny, které lidstvo vytvořilo během své převážně Západní historie, předstírají, že mají svůj základ v nevyvratitelných vědeckých pravdách po tom, co se náboženství muselo oddělit od vědy odmítnutím Ptolemaiovo geocentrického systému. 

Toto oddělení od transcendentálního náboženského Světonázoru středověkého lidu (během Renesance a Osvícenství) vedlo ke vzniku empirismu a materialismu jako nástroje k vysvětlení funkce světa. Empirismus učí, že veškerá vědomost a hlavně veškerá vědecká vědomost pramení z náhodného osobního průzkumu a zkušenosti s přírodou s rozšířením surových materialistických nástrojů. Materialismus nás učí, že veškerý lidský pokrok je výsledkem materiálních hodnot. Z těchto dvou doktrín vzešly další mnohé sociální doktríny, jejichž cílem bylo zotročení lidstva, jak zběžné ohlédnutí za historií ukáže.

Z těchto učení vzešel kapitalismus, liberalismus, neo-liberalismus, globalismus a nyní "virusismus"... poslední zmíněné jako podvodná, ďábelská sociální idea zabalená do biologického fíkového listu, aneb jak kontrolovat společnost a zavřít všechny lidi podněcováním jejich strachu o přežití a mylnou agnostickou představou, že mají pouze jeden život, který mohou obratem ztratit v infekční pandemii zapříčiněnou neviditelnými, smrticími viry. Nynějšími lockdowny, chtějí zabránit vzestupu lidstva do Páté dimenze a její evoluce do transgalaktické civilizace plné svobody, neomezené hojnosti, zdraví a lásky.

V tomto smyslu není rozdíl mezi fašismem, nacizmem, komunismem a nynějším korona virusismem, jehož jediným cílem je zotročení lidstva, což dnes všichni zažíváme během stále běžícího lockdownu. Vzestup je nicméně hotovou věcí a lockdown bude trvat jen krátce, aby si tak všichni lidé uvědomili vztah mezi falešnou vědou a jejich zotročením předtím, než si začnou vážit své svobody jako osvícená společnost vedená novou teorií Univerzálního zákona.

Z této stručné historické exkurze můžeme jasně rozpoznat, že všechny falešné představy které lidstvo vytvořilo a implementovalo do své společenské evoluce, byly nejprve zakotveny ve falešné vědě, hlavně v biologii. Tím pádem se zmocnili svatozáře nevyvratitelných vědeckých pravd a byly brutálně aplikovány do školství a společenského života.

Jelikož jsme tvůrci veškeré naší 3D reality jako holografického modelu na úrovni duše, zatímco jsme stále v našich fyzických tělech, nebo-li zatímco jsme stále organické bytosti na bázi uhlíku, tak se všechny přírodní vědy dají shrnout do Biofyziky = není rozdílu mezi přírodními a společenskými vědami, stejně jako není rozdílu mezi organickou a neorganickou, neživou hmotou. Jsou to umělá rozdělení falešnou vědou.

Ale nebojte. Padělání vědy se s nynější virovou epidemií dostalo na dosud nevídaně vysoké obrátky a stalo se tak moc do očí bijící, že vydláždilo cestu ke svému konečnému rozkladu....

Nechte mne ve známých vědeckých termínech vysvětlit, proč je současná podvododemie naprostá šílenost, udržovaná na úrodné půdě falešné biologické vědy (bez nutnosti zaobíráním se přílišnými detaily, což by nevyhnutelně vyžadovalo celou Obecnou Teorii Biologické regulace).....

Je třeba si uvědomit následující:

1/- že neexistují žádné viry jako samostatné nepřátelské organismy, které postihují lidi a zabíjí je.

Všechen život existuje v úplné harmonii a synergii v jednotném poli Všeho-Co-Jest podle zákona konstruktivního zásahu, jenž je aplikací Univerzálního Zákona. Je dobře známo, jak jsem nedávno při několika příležitostech zmínil, že všechny viry existují v eukaryotických buňkách - jsou v podstatě nedílnou součástí buňky. I podle současné mylné definice života v biologii vědci nedefinují viry jako žijící organismy, na rozdíl od bakterií, které: "Mohou růst, množit se, udržovat vnitřní homeostázu, reagovat na podněty a vykonávat různé metabolické procesy. Navíc se populace žijících organismů časem vyvíjí."

2/- Nic z toho se na viry nevztahuje, jak ostatně i podvodná biologická věda musí přiznat:

"(viry) Nedokáží vytvářet ATP (což je nepostradatelné pro jakýkoli nezávislý buněčný metabolismus). Viry také nemají potřebný mechanismus pro překlad... Nemají ribozomy a nemohou nezávisle vytvářet proteiny z molekul poslové RNA. Kvůli těmto omezením se viry mohou množit jen v živé hostitelské buňce. Proto jsou viry povinnými "intracelulárními parazity". Podle přísné definice života nežijí"

Zde máme klasický příklad toho, jak je lidský jazyk zmatečný, když dojde na vědeckou terminologii. Jestliže se viry dokážou množit pouze uvnitř žijících buněk, proč je nepovažovat jako součást eukaryotických buněk a ne jako cizí nepřátelské agenty, které tyto stejné buňky zabíjejí, když ty stejné buňky vytvářejí všechny biochemické prostředky k jejich replikaci? 

Prosím, všimněte si, že tato jednoduchá představa je základem pro současný lockdown. V nové Pantheorii jsem přednesl mnoho příkladů o tom, jak byl lidský jazyk vědecky zneužíván k vytvoření nesmyslných představ se smrtelnými následky pro lidský život a pokrok.

Proč tedy žasnout nad tím, že vědci pokračovali s touto odpornou tradicí ve fyzice, medicíně i biologických vědách, které jsou nejvíce zmatečné kategorické systémy lidského vědění a kde je prakticky jakýkoli výrok pouhou spekulací bez jakéhokoli konzistentního důkazu. Můžete se podívat do jakékoli knihy, kterou uznáte za vhodnou - medicína, farmakologie, biologie, apod. Než jsem vytvořil Obecnou Teorii Biologické regulace, tak žádná teorie neexistovala, pouze nashromáždění rozptýlených faktů - oficiálně až do teď.

To vysvětluje, jak jednoduché je použít falešné lékařské a biologické argumenty k vytvoření nynějšího lockdownu pod falešnou záminkou zotročení lidstva až do takové míry, kterou jsem ani za celý svůj život nepovažoval za možnou, ačkoli mám s diktaturou bohatou zkušenost. Strašák dnešního virusismu jako utopie budoucího NWO a zcela podrobeného lidstva to dokazuje velmi hrozivým způsobem bez jakýchkoli námitek. To mi odhaluje nejvíce očividný fakt a lidstvu nejvíce skrytou pravdu: Lidé jsou nevykupitelní zbabělci, mající mentalitu otroků. Proto potřebují vzestup a odvážné spirituální vůdce, aby je vyvedli z jejich bludiště, jenž si sami vytvořili.

Vědci pravdivě přiznávají, že ani neví, co je původem virů. Představili spoustu pochybných hypotéz, jako progresivní hypotézu, regresivní hypotézu, hypotézu prvního viru, anebo stroze přiznávají, že: "ani jedna hypotéza nemusí být pravdivá" (zde). S takovouto falešnou vědou se potýkáme. Proto se tak temným silám daří obelhávat lidi.

Pokud začnete podrobněji studovat cyklus replikace virů v buňce, budete konfrontováni s tolika dobrodružnými výroky a sci-fi popisy, že pokud je musím správně analyzovat, byl bych nucen napsat celou knihu. Zkrátím to: Žádných z výroků týkající se replikačního cyklu virů není správný, nebo zakládající se na skutečném porozumění biologické regulace buněk v organismu.

Proč? Protože vědci netuší, jak probíhá regulace DNA a buněk a jen předstírají, že o tom mají nějaké povědomí, které má základ v rozptýlených faktech. Bezpochyby jsem prokázal tuto ignoranci biologických věd v mé stěžejní knize o Obecné Teorii Biologické Regulace a nebudu vás zde zatěžovat detaily.

Zároveň nemají ani ponětí o funkci imunitního systému a jak je regulován, o čem ve výše zmíněné knize rozsáhle pojednávám a proto je jim za lehko při doporučování různých vakcín jako jakéhosi všeléku na virové infekce, zatímco ve skutečnosti vytvářejí opravdovou genocidu lidstva, čímž je Bill Gates znám.

Lži a podvody vládnoucí elity a lékařských lokajů jsou tak zřejmé, že stále nechápu, proč lidé nepozvednou vidle a nezačnou revoluci. USA jsou na prahu takové revoluce, ale lidé se opět topí v naprostém zmatení a neví, za co ani proti komu vlastně bojují. Proto žádná revoluce nevyřeší žádný lidský problém, které vyvstávají zcela ze spirituální ignorance lidstva. Jen osvícení z vyšší dimenze dokáže zachránit tuto bohapustou lidskou rasu.

Lži se vrší na lžích všech kategorických systému lidského vědění, které lidstvo dosud rozvinulo a vytvořilo tak neprostupné houští, které nic nerozkryje. Podívejme se ještě jednou na viry.

3/- Vše, co o nich víme je, že jsou resorbovány a vylučovány buňkami jako vezikuly, které jsou velmi podobné - řekl bych identické - exocytům a endocytům. Vědci, jak sami přiznávají, jsou neschopní najít v eukaryotických buňkách jakékoli viry, ale jen pokud buňky opustí jako exocyty nebo do buňky vstoupí ale endocyty. Tyto částice samozřejmě nesou všechny biomolekuly, jako DNA a RNA sekvence z buněk, které potom biologičtí vědci používají k vytvoření jejich klasifikací do jejich virových rodin. To je jediný úkon, který biologičtí vědci vykonávají. Vědci v tomto případě špatně označili běžné fyziologické buňky jako odlišné druhy - jako "viry" - a zcela mylně prohlásili, že viry jsou nebezpeční biologičtí agenti, díky kterým lidé onemocní a umírají. To nemá co dočinění s opravdovou biologickou regulací a je to falešná věda.

4/- Odkud tato představa přišla? Z takzvaných Kochových postulátů, které byly navrženy tak, aby vytvořily kauzální vztah mezi mikrobem a nemocí", ačkoliv věda dodnes nedokáže vysvětlit, co kauzální vztah je, což jsem podrobně vysvětlit ve Svazku I o fyzikálním a matematickém základu UZ. Existují čtyři Kochovy postuláty pro patogenní vztah mezi mikrobem a nemocí a chybnost všech pro bakterie a viry byla prokázána:

 1. Mikroorganismus musí být hojně obsažen ve všech organismech trpících onemocněním, ale neměl by být nalezen ve zdravých organismech.
 2. Musí být izolován z nemocného jedince a vypěstován mimo něj v laboratoři v čisté kultuře.
 3. Zdravý pokusný objekt musí po naočkování dostatečného počtu jedinců této čisté kultury onemocnět a vykazovat stejné příznaky onemocnění jako v bodě 1
 4. Z tohoto onemocnělého pokusného objektu musí být izolován mikroorganismus identický s tím, který byl pozorován a izolován v původním nemocném jedinci

Z Wikipedie můžeme vyčíst:

"Koch později zcela upustil od univerzalistického požadavku prvního postulátu, když objevil asymptomatické nosiče cholery a později břišního tyfu. Nosiče asymptomatických nebo subklinických infekcí jsou nyní známy jako společný rys mnoha infekčních onemocnění, zejména virových onemocnění, jako je obrna, herpes simplex, HIV / AIDS a hepatitida typu C.

Druhý postulát může být také pozastaven pro určité mikroorganismy nebo entity, které nemohou být (v současné době) pěstovány v čisté kultuře. Viry také vyžadují růst a reprodukci hostitelských buněk, a proto nemohou být pěstovány v čistých kulturách.

Třetí postulát specifikuje "měl by", nikoli "musí", protože jak sám Koch prokázal jak u tuberkulózy, tak u cholery, ne všechny organismy vystavené infekčnímu agentu se nakazí."

Čtvrtý Kochův postulát je taktéž nedá na viry aplikovat pro spoustu důvodů.

Jak můžeme vidět, chybnost Kochových postulátů byla jím osobně prokázána, ale stále se z praktických důvodů používají v lékařských a politických rozhodnutích spojených s epidemií a pandemií v případě Institutu Roberta Kocha v Berlíně, který schválně špatně poradil kancléřce Angele Merkelové, aby prodloužila lockdown neustálou změnou pokynů, které počátečně tento institut vydal k ukončení lockdownu. 

Závěrem je, že z vědeckého hlediska až do současnosti neexistují platné pokyny ke zvládnutí epidemie nebo pandemie a to více než sto let poté, co Koch poprvé formuloval svá zastaralá kritéria pro patogenní kauzální vztah mezi mikrobem nebo virem a lidským tělem. Proč? 

Protože žádný takový kauzální vztah vůbec neexistuje a protože tak není organická hmota regulována duší a Vyššími říšemi.

Tak jako neexistuje nákaza, jak je dnes chápána, tak nevyžaduje použití zastaralých náhubků, které akorát ztěžují dýchání a díky kterým lidé v krátkém čase onemocní. Což tito zlí plánují, aby lidem vštípily obavy a učinily je podprahově poslušnými.

Ve Všem-Co-Jest neexistuje žádný antagonismus, ani nepřátelé mezi a v druzích, jak špatně káže Darwinismus. To je ta nejtemnější představa ze všech, která byla temnými silami vštípená do myslích lidí, aby tak odvrátila inkarnované lidské bytosti od jejich vnitřní vědomosti, že jsou mocnými tvůrci svých těl a jejich reality a tím pádem i přírody, jenž nás v tomto holografickém inkarnačním experimentu obklopuje.


5/- Co se virů týče, tak jsou speciálními, inteligentními a energetickými nosiči výměny informací mezi eukaryotickými buňkami a v organismu a mezi různými organismy a druhy. Mohou být nalezeny v buňkách rostlin, protože rostlinné buňky i eukaryotické buňky jsou regulovány dle stejných energetických principů založených na UZ, jak jsem prokázal v Obecné Teorii Biologické Regulace. S jejich pomocí je garantována konstruktivní interference a regulace mezi všemi organismy. Takto je život regulován v celém Vševesmíru. Tečka!

Všechny lidské organismy jsou podrobeny neustále změně a přizpůsobení jako část jejich regulace. Buňky se neustále obnovují, umírají a jsou nahrazeny novými buňkami , aby tak organismus mohl dále žít a přizpůsobil se neustále měnícímu se prostředí.

6/- Někteří z Vás se mohou ptát: "Jak to, že během sezónní chřipky přijde dítě nemocné domů ze školy a nakazí celou rodinu? Není to důkaz nakažlivé nemoci?"

Vůbec ne. Je vždy velmi vzácné, že chřipku dostane současně celá rodina. Většinou je to jeden nebo několik členů rodiny, kteří dostanou chřipku a ostatní ne. Je prokázanou skutečností, že většina nosičů virů, které jsou v současné době považovány za patogenní, je asymptomatická a neonemocní.

Protože lidé ve svých tělech nesou tisíce virů, přesněji řečeno buněčné váčky jako exocyty a endocyty, tak mnoho z nich může testovat na konkrétní sekvenci DNA nebo RNA, ale většina testů je nespecifických a vyjdou "falešně pozitivní" na široká pásma virů, jak to bylo odhaleno v současné podvoddemii, ale následně hromadnými sdělovacími prostředky přísně potlačeno.

Tím pádem nemá medicína vůbec žádné spolehlivé informace o šíření podobných exocytů a endocytů v lidské populaci, který se může velmi lišit a tím pádem vytvářet falešný dojem týkající se existence mnoha virových rodin.

Je také velmi nepravděpodobné, že takové exocyty a endocyty jsou přenášeny kapkami ve vzduchu. Je to, řekl bych nejhloupější neefektivní způsob, jak rozesít tak inteligentní přenašeče informací v buňkách mezi jednotlivými a různými organismy různých druhů a tím a proto nic takového neexistuje, protože jen naše duše dokáží vytvořit dokonalost.

V Obecné Teorii Biologické Regulace jsem prokázal, že regulace genetického kódu probíhá na supramolekulární elektromagnetické kvantové úrovni účastnících se biomolekul, což je tak dynamické, komplexní a ve skutečnosti vždy inteligentní a pro lidskou mysl zcela nepředstavitelné. Současní vědci nemají ani ponětí o těchto extrémních a komplexních biologických procesech, třeba jako sestřih proteinů a představují je velmi surovým způsobem bez poskytnutí jakéhokoli vysvětlení "neviditelné ruky", která na kvantové úrovni pohání tuto nádhernou dokonalost. I já sám jsem rychle dosáhnul limit svého vědění ..........................

7/- Dýchací potíže

 Například kdy jsme se setkávali opakovaně s epizodami podobnými chřipce, které se mohou dokonce projevit jako akutní broncho-pneumonie, jak jsem před více než dvěma desetiletími popsal. S takovými příznaky se můžeme setkat, když se tělo rapidně přizpůsobuje vyšším vibracím a zároveň je z těla vyloučeno mnoho hustoty. To se často děje během hlavních vzestupových portálů a zároveň najednou zasáhne široké skupiny kandidátů na vzestup.

Během let jsme pozorovali, uveřejnili a diskutovali o mnoha takových vzestupových chřipkových epizodách, kdy členové PAT v ten stejný čas zažívali ty stejné dechové potíže, zatímco se přizpůsobovali novým energetickým úrovním a rychle vylučovali husté energetické vzorce a strachy z jejich fyzických těl.

Takovéto energetické jevy mohou být velmi dobře vyloženy na lékařské úrovni jako "vzestupová chřipková epidemie". Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo kandidátů na vzestup velmi po skromnu, nebylo možné vyhlásit takovou vzestupovou chřipkovou epidemii. S nynějším obrovským probuzením lidstva dnes zažívají miliony lidí vzestupové příznaky, zejména dýchacího systému, jenž je jako první ovlivněn vlnami vzestupu, které letos pohltí lidstvo a Zemi v podobě neustále rostoucí transformační vlny tsunami vedoucí k planetárnímu vzestupu.

(Poznámka Radomír: Pro bližší porozumění doporučuji shlédnout mé video Duchovní a energetická anatomie dechu na i-TV Příznaky transformace, seznámit se s Germánskou Novou medicínou MUDr. Hamera a jejím pohledem na ontogeneticky závislý systém mikrobů, primární úlohou virů jako údržbáře DNA, polymorfní cykly virů, HIV a AIDS, HPV vir a pod.., a rovněž tak s naukou Genové klíče, popisující genové sekvence a mechanizmus jejich vypínání a zapínaní, procesy transmutace a transkripce, jakož i jejich roli při vývoji a současném vzestupu vědomí)

Abychom mohli popsat synchronicitu výskytu takových respiračních příznaků, které se zjevně projevují jako chřipkové epizody, nepotřebujeme koncept nákazy, protože tyto epizody vzestupu jsou koordinovány na úrovni duše. Čím více lidí se bude synchronně účastnit takových vln a portálů vzestupu, tím větší bude synergie planetárního vzestupu a tím rychleji se lidstvo přesune do 5D.

Doufám, že to vysvětluje celkovou iluzi, kterou lidstvo vytvořilo kolem takzvaných epidemií, a nebezpečí šíření nakažlivých virových a bakteriálních chorob, které napravuje současný idiotský lockdown. Toto je další záměrná falešná představa temné kabaly, která má vyděsit masy a vnutit jim jejich nízkofrekvenční scénáře sestupu, kde budou muset vstoupit do velmi dlouhého a příšerného inkarnačního cyklu masivního karmického vykoupení, než se budou moci kvalifikovat na případný vzestup ve velmi vzdálené budoucnosti.

Všechny úkazy, které můžeme v životě pozorovat, jsou důvěrně související a vzájemně závislé. Každý atom a elementární částice v má v tomto vesmíru nekonečné vědomí a existuje v perfektní harmonii se všemi ostatními částicemi a systémy. Lidské lineární vnímání přemýšlení nemůže pochopit tuto nádhernou harmonii a synergii mezi všemi systémy a úrovněmi ve Všem-Co-Jest a vytváří tak monstrózní představy, jako tento lockdown jenž má údajně zachránit lidské životy, ale ve skutečnosti přispívá k jejich úmrtím (např. bakteriální nemoce a pod.).

Nicméně lidé byly záměrná usmrcení i jinými smrtícími látkami, aby tak vystrašili lidstvo (Itálie?).  Spoustu jedovatých plynů způsobuje v určitém množství dýchací potíže a je velmi snadné je pro určitou část obyvatelstva lokálně a v malých dávkách rozšířit a způsobit tak v jakékoli čtvrti, či domově důchodců masová úmrtí..

Začalo to dnes, 10. června, a očištění bude provedeno na všech vzestupných časových osách až do slunovratu. Většina "mimozemských entit" tyto masivní vibrace a světlo, které pochází přímo z Centrálního Slunce, nemůže vystát a jednoduše se rozpadají. Jejich lidští pohůnci na zemi nicméně stále vládnou do doby, než budou odstraněni z mocných pozic a poté, co nastane posun, sestoupí na nižší časové osy.

Jen poté mohou pro spící masy opravdu nastat odhalení. Začnou s odhalením pravdy ohledně nynějšího lockdownu, jelikož obsahuje veškeré hlavní prvky zrady a pravd, kterých si lidstvo musí být nejprve vědomo než může začít z jeho přípravou na posun. Tento článek byl inspirován Saint Germain a dalšími nanebevzatými mistry jako spouštěč nadcházejících odhalení a teoretických programů ohledně řešení pravdy čistým, logickým, axiomatickým a holistický způsobem.

To v první řadě zahrnuje odhalení o účelovém zfalšování lidské vědy, která předstírá, že má monopol na pravdu, zatímco je používána jako zákeřná společenská doktrína k zotročení lidstva.

8/- Následně nastanou odhalení o zradě a lžích v politice, ekonomice a náboženstvích a závěrem osobní uznání, že všichni lidé nesou zodpovědnost za všechny tyto lži, jelikož je nekriticky a zbaběle přijmuli a dokonce se v nich cítili pohodlně.

Lidé si musí uvědomit, že nemají šanci vzestoupit, jestliže budou rozdělovat lidstvo na viníky a oběti a budou sami sebe posuzovat jako oběti. Všichni lidé jsou zároveň viníky a oběti. Jakmile v následujících dnech vzestoupíme a nastanou odhalení, tak nezůstane kámen na kameni. Všechny tyto lži a iluze musí přijít do popředí - osobní, nejvíce intimní klamy a kolektivní, nejskrytější lži a zvěrstva. 

Hlavní a nejdůležitější pravdou musí být uznání naší nesmrtelnosti jako lidských bytostí a duší a multidimenzionálních entit - lidé mohou vzestoupit a překonat fyzickou smrt. Tento duchovní pohled eliminuje všechny současné existenční obavy lidí, ve kterých jsou uvězněni, a to ještě více za současného divokého lockdownu. 

Další literatura o podvodu s koronavirem:

 • Příliv se Otočil - Koronavirový Podvod Oficiálně Odhalen
 • Prorocký Seth o Pandemii a Virech - Jane Roberts
 • Se Lžemi a Polopravdami se Lidstvo pomalu posouvá k vzestupu
 • Vyšší Dimenzionální Náhled na Podvod s Koronavirem
 • Síla Lidských Představ.... A Jejich Zneužití
 • Portál Rovnodennosti 19. Března - Energetická Zpráva
 • Proč se Nyní Tak Straší s Koronavirem?
 • Vzestupová Logika
 • Vzestup Pokročil do Konečné Fáze
 • Podvod s Koronavirovou Strašící Epidemií

                                                                                                                                                                                 G.A.Stankov

 

Doplnění Radomír - Knihu G.A.Stankova, o které v textu hovoří jsme sehnal, bohužel, pouze v anglickém jazyce:

https://https://www.rado-mir.cz/l/inkarnacni-blokady-a-energie-v-rodine-i-rodu/